Pregovorima do dobitka


negotiation seminar

Pregovaranje utje?e na svaki aspekt vašeg života – bilo da prodajete neki luksuzni artikl, kupujete po najpovoljnijoj cijeni, pregovarate o kakvom ugovoru ili širite mogu?nosti svoje karijere. Ovaj seminar osmišljen je tako da vas pretvori u vrhunskog pregovara?a u poslu i u svakoj drugoj životnoj situaciji.

Budimo realni – odli?ni pregovara?i sklapaju ve?e i profitabilnije poslove. Po prvi puta u Hrvatskoj i u ovom djelu Europe profesionalcima se pruža prilika da nau?e najlakše, najbrže i najsigurnije strategije i taktike kako bi udvostru?ili svoju poslovnu i osobnu pregovara?ku u?inkovitost. Na seminaru PREGOVORIMA DO DOBITKA nau?it ?ete :

 • Kako dobivati, a da druga strana pritom ne gubi
 • Kako dobivati više, bolje i brže
 • Kako da vam dobivanje postane navika
 • Kako dobivati u poslu i u životu

Program seminara

Prisustvom na K&R seminarima tisu?e pojedinaca nau?ilo je pobje?ivati brže, više i bolje – postali su vrhunski pregovara?i. Na tisu?e ljudi postali su vrhunski pregovara?i tako što su poha?ali mo?ne i u?inkovite K&R seminare. Bilo da kupujete ili prodajete, ove vještine ?e vam pomo?i da uspješno pregovarate. Evo samo dijela onoga što ?ete nau?iti tijekom dva dana ovog vrlo interaktivnog seminara:

 • Razumjeti vještine i ponašanje uspješnog pregovara?a
 • Šest bitnih na?ela koja oblikuju pregovore – poznavanje tih na?ela dobro ?e vam do?i u svakom pregovara?kom scenariju
 • Kako stvarna vrijednost i percepcija vrijednosti mijenjaju ishode pregovora… za sve pregovara?e
 • Kako upravljati rizicima/nagradama koji odre?uju ponašanje
 • Kako postaviti efektivan vremenski raspored i program pregovora kako bi ih s uspjehom završili najbrže i na najdjelotvorniji na?in
 • Kako iskoristiti svoju stratešku prednost da bi ostvarili maksimalne rezultate pregovora
 • Kako odrediti prioritete i voditi ra?una o ciljevima i bitnim zahtjevima obiju strana, od po?etka do završetka pregovora
 • Kako uspješno voditi pregovore od po?etka do kraja – voditi tim, plan pregovora i sastanke
 • Taktike koje biste trebali upotrebljavati i kako parirati destruktivnim taktikama koje upotrebljava druga strana
 • Mo?i ?ete testirati novoste?eno znanje i vještine na konkretnim slu?ajevima iz poslovne prakse

Voditelj programa je Mladen Kresic

Mladen D. Kresic

Mladen D. Kresic je predsjednik i izvršni direktor tvrtke K&R Negotiations  konzultantske tvrtke, specijalizirane za poslovno pregovaranje, sa sjedištem u SAD-u i uredom u Hrvatskoj.  Mladen ima preko 25 godina iskustva u poslovnom pregovaranju kao odvjetnik i kao poduzetnik.

Mladen je pregovarao, savjetovao i držao seminare na šest kontinenata u preko 40 zemalja svijeta. Koautor je knjige „Vještina mudrog pregovaranja“. Bio je gost predava? u cijelom nizu uglednih institucija, kao što su MIT Enterprise Forum i Yale University School of Business, i glavni govornik za International Licensing Executives Society. Doktorirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveu?ilišta Fordham, New York.

Što ?ete ponijeti sa ovog seminara

Na kraju ovog vrijednog seminara, svaki ?e sudionik znati:

 • Kako pregovarati u skladu sa 6 bitnih na?ela poslovnog pregovaranja
 • Kako sklapati milijunske poslove utemeljene na strategiji vrijednosti
 • Kako stvoriti profitabilnije dugoro?ne poslovne odnose
 • Kako pridobiti nove klijente i sklopiti ve?e poslove s postoje?im klijetima
 • Kako prepoznati naj?eš?e pregovara?ke taktike i parirati im
 • I još mnogo toga

5 razloga zašto je seminar PREGOVORIMA DO DOBITKA u?inkovit, jedinstven i doga?aj koji se ne propušta:

Vaše vrijeme je dragocjeno i želimo biti sigurni da ?ete dobiti vrijednost višestruko ve?u od kotizacije. Pet razloga da investirate u ovaj seminar:

1PREGOVORIMA DO DOBITKA više je od teorije – voditelj seminara osobno je zaklju?io na stotine milijuna dolara vrijedne ugovore

2Održali smo ve? stotine seminara pregovaranja i znamo kako prenijeti znanje na takav na?in da nakon završetka budete informirani, uzbu?eni i motivirani da upotrijebite strategije koje ste nau?ili.

3Ne samo da ?ete dobiti izvrsne ideje, savjete i strategije, nego ?ete imati priliku sudjelovati u uzbudljivim interaktivnim vježbama s igranjem uloga, pri ?emu ?ete raditi na sklapanju realisti?nih poslova

4Svaki sudionik dobiva mo?an set provjerenih pregovara?kih alata, koji pokrivaju cijeli proces pregovaranja. Alati uklju?uju: Raspon pregovara?kog uspjeha®(RPU), Metodu procjene rizika naprama nagradama, te OVP*  tabelu za odre?ivanje hijerarhije prioritetnosti zahtijeva o kojima se pregovara. Vrijednost samo tih alata  višestruko nadilazi cijenu seminara

5Na seminaru vam se pruža prilika za stjecanje kontakata – mnogi polaznici na našim su dosadašnjim seminarima uspostavili veze koje su im donijele unosna namještenja, partnerstva i poslove