negotiation training

K&R usluge

Konzalting – podrška
u pregovaranju

Uvijek uz vas

Dobra pregovara?ka praksa utje?e na gotovo svaki aspekt posla: upravljanje, prodaju, marketing, razvoj, financije, nabavu, proizvodnju, pravnu službu, logistiku, servis, administraciju, tehniku itd … Budu?i da su uspješno ispregovarali poslove u svim vrstama kompanija, ?lanovi tima tvrtke K&R posjeduju jedinstvene kvalifikacije bilo za služenje kao vaši partneri i mentori u procesu pregovaranja ili za educiranje vašeg tima kako bi ispregovarao bolje ishode za široku lepezu ciljeva i situacija. (Upoznajte naše utemeljitelje, vlasnike i konzultante.

Trening pregovaranja

Trening koji daje rezultate

S naglaskom na prakti?nim situacijama iz vašeg stvarnog poslovnog života, profesionalci tvrtke K&R nau?it ?e vas na?ela pregovaranja, vještine i strategije koje ?e vaš tim mo?i odmah primijeniti. Stjecanje razumijevanja umjetnosti pregovaranja rezultira boljim poslovnim odnosima, ve?im sklopljenim poslovima, kra?im prodajnim ciklusima te kontinuiranim poslovanjem s klijentima i partnerima, koji bolje shva?aju vrijednost koju vaš tim daje i spremni su se vratiti po još. Neki od naših klijenata primijetili su bolje rezultate još istog mjeseca kad su poha?ali K&R radionicu poslovnog pregovaranja. Mi dajemo bitnu pozadinu u svim aspektima procesa pregovaranja iz perspektive obiju strana.

Naglašavamo važnost upotrebe Na?elnih ustupaka® kad god promijenite rješenje, cijene ili uvjete ponude. Neke od klju?nih nau?enih lekcija uklju?uju:

  • Treba znati kada pregovarati, a kada ne
  • Kako razviti efikasan plan i strategiju za bilo koje pregovore
  • Treba znati kako se ponašati u svakoj fazi pregovora
  • Prilagodite svoj stil komunikacije kako biste postigli željene rezultate
  • Identificirajte i minimizirajte svoje slabosti
  • Kako prepoznati i parirati naj?eš?im pregovara?kim taktikama